Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Just Like Buddha Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 16. 4. em. 3.; Cg.: 01-09-303082; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 26122258-2-41; e-mail cím: petra@justlikebuddha.com; telefonszám: +36 30 6940457) – mint adatkezelő/Szolgáltató– által üzemeltetett Just Like Buddha applikáción (a továbbiakban: applikáció) keresztül történő adatkezelés szabályait.

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja Felhasználói (Felhasználó= az a természetes személy, aki az applikációt letölti) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó az applikáció letöltésével, használatával, az arra történő regisztrációval, illetve az előfizetés megvásárlásával kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat megértette és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Felhasználó által megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felel. A megadott adatok valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok kijavítását Felhasználó a Szolgáltatótól petra@justlikebuddha.com e-mailben kérheti.

Az applikáción belül regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van hírlevélre feliratkozni. A hírlevelet a Szolgáltató havi gyakorisággal küldi meg Felhasználó részére az internetes MailChimp szolgáltatás felhasználásával. A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó hozzájárul megadott adatai MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) részére (harmadik országba) történő továbbításához, az adatkezeléssel kapcsolatban Felhasználó elfogadja a MailChimp adatkezelési szabályzatát. A MailChimp adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat, a leiratkozás nem jelenti egyúttal a regisztráció törlését is.

Az adatkezelés célja: Felhasználó azonosítása, hírlevél kérés esetén a hírlevél Felhasználó részére történő továbbítása, az applikációra vonatkozó előfizetés megvásárlása esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és eljuttatása Felhasználó részére. Előfizetés esetén az előrehaladás mérése.

Az adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (1)-(3) bekezdése, adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.).

A kezelt személyes adatok köre: Az applikáció letöltésével a Felhasználó ID azonosítója. Szolgáltató kizárólag a regisztráció esetén kezeli Felhasználó nevét és e-mail címét, hírlevél kérés esetén ezen adatokat felhasználva juttatja el Felhasználó részére a hírlevelet, illetve előfizetés vásárlása esetén számla kiállítása érdekében kezeli a számlázási nevet és címet, valamint a vásárlás időpontját.
Abban az esetben, ha a Felhasználó az applikációt megvásárolja, az applikáció méri a Felhasználó előrehaladását, ennek céljából az erre vonatkozó adatok a Felhasználó felhőalapú tárolóhelyre, illetve szerverekre (üzemeltető: Google Inc., székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) kerülnek továbbításra, tárolásra. Felhasználó az applikáció megvásárlásával az adatok e célból történő (harmadik országba) továbbításához kifejezetten hozzájárulnak.

Az applikáció használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre, az anonim statisztika nem minősül személyes adatnak.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. A számla kiállításával kapcsolatos adatokat Szolgáltató a számla kiállításával törli, azonban ez nem érinti a számla részeként a számlán feltüntetett adatoknak a számla mindenkor hatályos jogszabályok alapján történő megőrzési kötelezettségét. Az előrehaladással kapcsolatos adatokat Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt kezeli. A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatokat Szolgáltató a hírlevélre történő feliratkozás időtartama alatt kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül kizárólag a Szolgáltató és munkatársai, az applikáció működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Adatkezelő, adatfeldolgozó személye: Az adatok kezelését és feldolgozását Szolgáltató végzi, hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén az adatokat Szolgáltató a MailChimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő internetes szolgáltató részére (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) továbbítja. Az adatokhoz a Szolgáltató hozzáférést egyéb harmadik személy részére nem biztosít, a kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozza.
Felhasználó az Apple Store és/vagy Google Play Áruház használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el Apple Store (https://www.apple.com/legal/privacy/) és/vagy a Google Play Áruház (https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu) adatkezelési szabályzatát is, mely elválaszthatatlan részét képezi a jelen Adatkezelési tájékoztatónak.

Adatkezelő adatkezelésével, valamint az applikáció használatával kapcsolatban bármilyen észrevételt, kérelmet, panaszt az alábbi elérhetőségeken tehet meg közvetlenül az Adatkezelő részére: Just Like Buddha Kft. (székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 16. 4. em. 3; email cím: petra@justlikebuddha.com; telefonszám: + 36 30 69 40 457)

Felhasználó jogai:
Felhasználó az Adatkezelőhöz a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogok érvényesítése okán fordulhat:

  • a személyes adatokhoz történő hozzáférési jog érvényesítésekor,
  • a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog érvényesítésekor,
  • a személyes adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) érvényesítésekor,
  • az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítésekor,
  • a személyes adat kezelésének tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok érvényesítésekor,
  • adathordozhatósághoz való jog érvényesítésekor

A kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal az Adatkezelő meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül Szolágáltató tájékoztatást ad [GDPR 12. cikk (3)].
Ha a Felhasználó elektronikus úton (email-ben) nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó ezt másként (pl. postai úton) kérte. Ebben az esetben kérjük ezt a kérelmében szíveskedjék feltüntetni.
Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre [GDPR. 12. cikk (4)].

Felhasználó a GDPR VIII. fejezete szerint az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe:

I. Jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóság előtt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal címe: https://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

II. Jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

III. Felhasználó közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megsértette a GDPR-ban foglalt jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Felhasználó a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti, ez esetben Szolgáltató a Felhasználó az applikáció használata céljból kezelt személyes adatát törli. Az applikáció törlése nem jelenti egyúttal a hírlevélre történő feliratkozás törlését, azt a Felhasználónak külön kell kérnie. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatótól személyes adatainak törlését kéri, az egyben a hírlevélről történő leiratkozást is jelenti.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.

Jelen Adatkezelési tájékoztató magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a két nyelven elkészített tájékoztató rendelkezései kapcsán vita merülne fel, úgy a magyar nyelvű Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018. május 25.

Just Like Buddha Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő